Westpak Oy Ab:n rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Westpak Oy Ab:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Westpak Oy Ab, Maakunnantie 4, 27820 Säkylä, Y-Tunnus 2191122-5. Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voi kysyä lisää:

infoatwestpak.fi

2. Rekisteröidyt
Westpak Oy Ab:n asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

3. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys) tai henkilön suostumuksen perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi.

4. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja Y-tunnus.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www. lomakkeilla lähetetyistä tiedoista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Anonymisoitu tieto, analytiikan käyttö ja evästeet sekä muut seurantatekniikat
Tämän lisäksi voimme kerätä tietoa verkkopalvelujemme käytöstä käyttämällä kolmannen osapuolen analyysityökaluja kuten esim. Google Analytics. Tietojen kerääminen on automaattista ja voivat sisältää mm IP-osoitteen, käyttäjän toiminta verkkopalvelussa, käytetyn laitteen tyyppi, selaimen tyyppi ja kieliasetukset. Näitä automaattisesti kerättyjä tietoja voidaan käyttää verkkopalvelujemme kehittämiseksi, liiketoiminnan ja palveluiden suunnittelemiseen ja kehittämiseen sekä markkinointiin. Verkkopalvelumme voi sisältää myös joko omia tai kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä (”cookies”). Kolmannet osapuolet saattavat asettaa evästeitä päätelaitteellesi Verkkopalveluiden käytön yhteydessä. Kolmannet osapuolet voivat käyttää evästeistä saatua anonymisoitua tietoa kohdennettua mainontaa varten muissa verkkopalveluissa. Verkkopalvelumme saattaa sisältää myös sosiaalisen median liittännäisiä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla yrityksellä ja henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Tietoturvaloukkauksesta ilmoittaminen
Westpak Oy Ab tiedottaa mahdollisesta tietoturvaloukkauksesta tietosuojaviranomaisille ja asiakkaille viipymättä.